پندانه

 پندانه

خوشبخت ترین زوج ها

خوشبخت ترین زوج ها هیچگاه دقیقا شخصیتشان یکسان نیست. آنها بهترین درک را از تفاوت های یکدیگر دارند.

 

تفاهم یعنی:

 

پذیرش تفاوتهای بین دو نفر!!!

تفاهم به معنی:

عدم وجود تفاوت بین دو نفر نیست...