پندانه

 پندانه

 زن نوازش میخواهد

 

زنانی که در طول روز از همسر خود نوازش و آغوش از روی عشق نبینند و فقط نوازش ها به رابطه جنسی ختم شود،نسبت به رابطه سرد میشوند.