پندانه

 پندانه

عیب‌جویی آفت صمیمیت در رابطه زوجین است.

 

 عادت‌های مخرب زیادی وجود دارند که می‌توانند به عشق در روابط زوجین آسیب بزند اما به استناد پژوهش‌ها، بدترین آفت صمیمت در رابطه زوجین عیب‌جویی است. این رفتار به‌تنهایی بنیاد یک رابطه را ویران می‌کند.

 

زمانی که مدام به ایراد گرفتن از رفتارهای کوچک تا بزرگ شریکتان می‌پردازید، خیال می‌کنید با این کار در حال اصلاح کردن وی هستید. خیالی که شدیداً باطل است و تنها نتیجه‌ای که دارد نابود_کردن عشق و محبت در زندگی و دل شریکتان است.

 

 رفتار صحیح به جای عیب‌جویی، بیانِ مناسب نیازها، خواسته‌ها، انتقادات و انتظارات در رابطه و سپس اقدام به اصلاح عادات مخرب شخصی است.

 

آن هنگام که شما اقدام به تغییر خود می‌کنید، انگیزه کافی را برای اصلاح کردن خود، به طرف مقابل هم می‌دهید.