زندگی یعنی

 زندگی یعنی

خانم بی حیا باش‼️

 

 امام صادق علیه السلام

 

 بهترین زنانتان کسی است که چون با شوهرش خلوت کند برای او لباس حیا را از تن درآورد و چون لباس بپوشد، لباس حیا را با او به تن کند.

الکافی، ج‏۵، ص: ۳۲۴

 

 خانم خوب، در مورد مسایل جنسی شرم و حیا رو بذار کنار. اینجوری هم تو نهایت لذت رو می بری و هم شوهرت.

در اتاق خواب بدون شرم و حیا خواسته هایی که برات شرعی هست رو بگو .