زندگی یعنی

 زندگی یعنی

خدمت به شوهر

 

زن و شوهر باید برای رضای خدا به هم خدمت کنند.

 

پیامبر اسلام(ص)

هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنکه این عمل او برایش بهتر از یک سال باشد که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند.

میزان الحکمه،جلد ۵، صفحه ۹۹

 

 خانم خوب خونه، ببین چه قدر خدا دوستت داره که به همین راحتی بیشترین ثواب ها رو بهت میده و کارت رو راحت میکنه.خوش بحالت