زندگی یعنی

 زندگی یعنی

رو اعصاب خانومت نرو

 

چه زیبا فرمودند امیرالمومنین علی علیه السلام:

همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود.

 

محمدبن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۲٠

 

 یک زن در عصبانیت تمام بدی هایی که در طول عمرش بهش کردید رو در پنج دقیقه طوری جلوی چشمانتون میاره که باور نمی کنید...