زندگی یعنی

 زندگی یعنی

هنگامی که همسرتان عصبانی و خشمگین می شود ،

 او را کودک، آزرده و رنجیده ای ببینید که

❗️نمی داند چگونه تقاضای همیاری ، آرامش و همدلی کند .

 

 این عمل به شما کمک خواهد کرد تا با خشم و عصبانیت از خود واکنش نشان ندهید

 

 بلکه با عشق ورزی و پذیرش به او پاسخ دهید .