تربیت فرزند

 تربیت فرزند

پدر و مادر نباید نسبت به دوستان فرزند خود بی اعتنا باشند؛

 

بلکه اگر بتوانند برای فرزندانشان دوستان خوبی انتخاب کنند، صلاح و سعادت آنها را تأمین نموده اند

 

 بهترین طریق، آن است که وقتی کودک به حد رشد و تمییز رسید و خوب و بد را از هم تشخیص داد با نرمی و ملاطفت صفات یک دوست خوب و علائم یک دوست بد را برایش شرح دهند و نتایج دوستی با چنین افرادی را برایش بازگو کنند

 

آن گاه از دور بر رفتار فرزند و دوستان او نظارت داشته باشند.

 

امینی، آئین تربیت، صص312-313