تربیت فرزند

 تربیت فرزند

 رسول اكرم (ص) فرمود:

 

 خدا رحمت كند كسی را كه فرزندش را در نيكی به خود ياری ميكند.

 

راوي پرسيد: چگونه فرزندمان را در نيكی به خود ياری نماييم؟

 

حضرت فرمود:

آنچه را كه كودک در قوه و توان داشته و انجام داده است از او قبول كند، آنچه انجام آن برای كودک سنگين و طاقت فرسا است از او نخواهد،

 

او را به گناه و طغيان وادار نكند

 

به او دروغ نگويد

 

در برابر او مرتكب اعمال جاهلانه (و احمقانه) نشود.

 

الكافي، ج 6، ص 50