تربیت فرزند

 تربیت فرزند

تربیت فرزندان با عمل

 

کودک به طور معمول سخن گفتن، آداب معاشرت، آداب و سنن دینی را در محیط خانه فرا می گیرد ، و اگر والدین به دستورات دینی اهمیت دهند و موازین اخلاقی را رعایت کنند، بی شک این گونه عمل بر روح و روان کودک تأثیر می گذارد.

 

یوسفیان، تربیت دینی کودکان، ص108