تربیت فرزند

 تربیت فرزند

روش اشتباه همسر در تربیت

 

اگر همسرتان با روشي اشتباه به فرزندتان تذكر ميدهد ، حتي به اشتباه او را تنبيه ميكند،

 

جلوي فرزندتان نبايد اشتباهش را به او بگوييد

 

زيرا با تذكر شما به همسرتان به كودك اين حس دست خواهد داد كه جايي گرفتار شده كه هيچ قانوني نيست  و هر لحظه ممكن است كسي به اشتباه او را تنبيه كند

 

پس احساس امنيت خود را از دست ميدهد .

 

حس عدم امنيتي كه در كودك  بوجود مي آيد بسيار بدتر از احساس تنبيه شدن به خاطر اشتباهي است كه انجام داده.