طرح تولیدی قنداب

 گرافیک

رسول خدا:

هرگاه یکی ازشما به سفر رفت،در بازگشت حتما برای خانواده اش هدیه بیاورد هرچند قطعه سنگی باشد