نمک زندگی

 نمک زندگی

شخصی قبل از ازدواج به همسر آینده‌اش قول داده بود که تو در تمام پایتخت‌های جهان خواهی خوابید!

و اما حقیقت????????