نمک زندگی

 نمک زندگی


❣️اینم زن بیل گیتس پولدارترین مرد جهان!

حالا شما هی برو دماغتو عمل کن پلنگ شی