نمک زندگی

 نمک زندگی

- هاردی: مي خوام ازدواج كنم
+ لورل: با كي؟
- هاردی: معلومه ديگه؛با يه زن. مگه تو كسی رو  ديدی كه با يه مرد ازدواج كنه!؟ 
- لورل: آره
+ هاردی: كی!؟
- لورل: خواهرم!