نمک زندگی

 نمک زندگی


‏آیا می‌دانستید که...
زنان میانسالی که در روضه و مهمانی بیشتر از سه ثانیه روی شما مکث می‌کنند در حال تصور شما با لباس عروس برای پسر خود هستند؟