تجربانه

 تجربانه

خصلت های بدی درمن وجود داشت که ریشه در قبل از ازدواج با همسرم داشت و برایم هم عادی شده بودند که حتی قابل احساس هم نبود برام.
  یکیش شوخیایی بود که با بقیه می کردم. هرچند خنده دار بود اما زننده بود. یا مثلا بی احترامی هایی که نه در جمع بلکه در خفا و زمانی ک با همسرم بودم میکردم نسبت به بقیه( یجورایی همون غیبت اما بد تررر) 
     
همسرم یکبار خیلی جدی و محکم باهام صحبت کردو بهم گفت چه عادات بدی دارم و نکته اش اینجاست که گفت با کمک من باید این عادتاتو کنار بزاری. هم از طرح تشویقی استفاده کرد که رغبت پیدا کنم و هم تنبیه. مثلا ناراحت میشد خیلی جدی وقتی که من باز تکرار میکردم اون کار بدمو.
خلاصه کمک همسرم نتیجه داد و کمتر از دو ماه من اون خصلتها از وجودم رخت بر بسته.
   
همسر گلم فدات بشم