مودت و مهربانی

 مقاله گرام


« و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ... »(سوره روم آیه 21)

یکی از نشانه های خداوند این است که از جنس خودتان همسرانی آفرید.

این موضوع یکی از نشانه های خداشناسی است.یعنی اینکه خداوند به همه نیازهای بشر آگاه است.خداوند می فرماید که ما شما را زوج آفریدیم تا به آرامش برسیم. هر یک از زن و مرد برای اینکه به آرامش روحی و جسمی برسند باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و زندگی کنند.این شهوتی که خداوند به ودیعه در اختیار انسان قرار داده است تنها به وسیله جنس مخالف این نیاز برطرف می شود.هم چنین است نیاز به توالد نسل. پس اینها نعمت هایی است که خداوند به انسان داده است.

« و جعل بینکم موده و رحمه ...» اینجا اشاره به این نکته دارد که خداوند میان زن و شوهر مودت و مهربانی و عطوفت قرار داده است. هم بین زوجین نسبت به یکدیگر و هم بین والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر . مودت به معنای مهربانی و رحمتی است که در مقام عمل ظاهر می شود.

????(برداشتی از تفسیر نمونه-سوره روم)