پندانه

 پندانه


مردها معمولاً زنان را به خاطر زنانگی شان دوست دارند
هرگز سعی نکنید تیپ و ظاهر مردانه داشته باشید!
به زن بودن خود ببالید و خودتان را ارزشمند بدانید.