زندگی یعنی

 زندگی یعنی


داشته هایتان را با هم مصرف کنید

به یاد داشته باشیم که هر چه را که در زندگی مشترک به دست می آوریم چه جدا و چه با هم، با یکدیگر خرج و هزینه کنیم. 

اگر ما حقوق و داشته هایمان را خانوادگی هزینه کنیم کم کم سر یک سفره نشستن ها شکل می گیرد 
و تنها هزینه کردن ها از بین می رود.

 زن ها برای مردان انتظار می کشند 
و مردان برای دیدن زن ها با اشتیاق در خانه حضور می یابد