پندانه

 پندانه

طبق تحقیقات، ثابت شده زنان بیش از آنکه به ظاهر یک مرد اهمیت دهند، خوشبویی او آنها را جذب میکند.

پس آقایون برای رویا رویی با همسرتون پاکیزگی و استفاده از عطر را فراموش نکنید.