پندانه

 پندانه

تنها زمین نیست که می‌لرزد. در زندگی هم زلزله می‌آید

مراقب باش با دوری از صداقت، زندگی خودت را نلرزانی.

اعتماد چیزی نیست که اگر رفت، به این راحتی برگردد.....