پندانه

 پندانه

برای علاقه مند کردن مرد به خانه و زندگی، بهتر است او را در خانه راحت بگذارید.

مردان ، زنان سخت گیر و حساس و زودرنج را دوست ندارند.