زندگی یعنی

 زندگی یعنی

زنان ودختران غرب به خیابان آمده اند و فریاد میزنند: «ما وسیله وکالا نیستیم»
امروز غرب انتهای دردناک مسیریست که برخی از زنان ایرانی تازه آن را انتخاب و شروع کرده اند!