زندگی یعنی

 زندگی یعنی


آیت الله بهجت (ره)

 رسیدگی به همسر و فرزندان :
 یکی از توصیه هایی که آیت الله بهجت داشتند این بود که می فرمودند :
به خانه که می رسید کتاب ها را بگذارید پشت در ولی مراقب باشید که ندزدند!
 یعنی طوری نشود که وقتی به خانه می روید ، تازه بخواهید چیزی بنویسید و کتابی بخوانید و بند کتاب و کامپیوتر و ... بشوید ;
دیگر الان باید یک وقتی را بگذارید برای زن و فرزند و اهل خانه .