پندانه

 پندانه

همانطور که شما دوست ندارید همسرتان دائم سرش به گوشی و فضای مجازی باشد او هم این را برای شما نمی‌پسندد.

پس بیشتر با همسرتان باشید نه در فضای مجازی