پندانه

 پندانهوالدين عزيز!

شما نمیتوانید همیشه،
آینده فرزندانتان را بسازید...

اما میتوانید فرزندانتان را
برای آینده بسازید!