پندانه

 پندانه


آقایون
زمانیکه خانومتون نسبت به شما بی اعتماد میشه
علاوه برریشه یابی بی اعتمادیش،
اونو به هم آغوشی دعوت کنید
اینکار یه فاکتور مثبت در ذهنش تلقی میشه به گونه ای که
ازشما آرامش میگیره...