تربیت فرزند

 تربیت فرزند


در خانواده هایی که بحث و جدل و دعوا بین والدین زیاد دیده می شود
و احساس آرامش روحی در آن بسیار کم رنگ است.

:نوجوان از خانه گریزان می شود
و برای جستجو و کسب آرامش به دنبال
دوستان بیرون از خانه کشیده
می شود.
پس برای ایجاد آرامش در خانه و خانواده
تلاش کنید.