زندگی یعنی

 زندگی یعنی

شنیدن عبارت «دوستت دارم» برای فرزندت خصوصا وقتی روی دو زانو می نشینی و خودت را هم قد فرزندت می کنی و چشم در چشمش می گویی...
یعنی من هستم ..خیالت راحت …

و یادت باشد آن شب فرزندت دیرتر ولی آرامتر و آسوده تر می خوابد.