پندانه

 پندانه


خانمها...
اگر درخواستتان پیچیده باشد، همسرتان یا
فراموش می‌کند یا
با بی‌علاقگی انجام می‌دهد
بهتراست درخواست‌هایتان محترمانه و
کوتاه باشد تا عاشقانه از آن‌ها استقبال کند