پندانه

 پندانه


برای مردی که گرسنه از کار برگشته
دلبری یعنی میز غذای خوش عطر و بو

برای مردی که میخواهد فکر کند
دلبری یعنی به حریم تنهایی اش وارد نشوی

برای مردی که خسته است
دلبری یعنی آغوش باز تو

دانستن و عمل کردن به این قواعد
کار دلبری را سخت میکند

وگرنه چشم و ابرو رفتن و
صدا را کش دادن و
با ادا و اصول حرف زدن و راه رفتن
را هر کسی میتواند یک روزه یاد بگیرد

تمام قواعد را یاد بگیر
تا دلبرترین زن برای مردت باشی