پندانه

 پندانه


رهبرانقلاب:
تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با اینکه بنده با مد و تنوع و تحول در روشهای زندگی مخالفم؛ نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد، اگر روی چشم و همچشمی رقابتهای کودکانه نباشد، عیبی ندارد.

لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا می‌کند، مانعی هم ندارد؛ اما مواظب باشید قبله‌نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد؛ این بد است. اگر مدیست‌های اروپا و امریکا در مجلاتی که مدها را مطرح می‌کنند، فلان طور لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردند،
آیا ما باید اینجا در همدان یا تهران یا در مشهد آن را تقلید کنیم؟
این بد است.

خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید... من می‌خواهم بگویم اگر شما موی سرتان را می‌خواهید آرایش کنید،
اگر می‌خواهید لباس بپوشید،
اگر می‌خواهید سبک راه رفتن را تغییر دهید، بکنید؛
اما خودتان انجام دهید؛
از دیگران یاد نگیرید.