پندانه

 پندانهزنان خواهان مردی شوخ طبع هستند.
زن همیشه مردی را که قادر به خنداندنش باشد، دوست خواهد داشت.

اگر کسل و بی‌حال باشید، خسته کننده خواهید بود.