تربیت فرزند

 تربیت فرزند


 بسیار مهم است هنگامی که کودک کار خوبی انجام می دهد، او را تحسین و تشویق کنید. با این کار انجام کار خوب را در وی تقویت کرده اید.
با این روش به او می آموزید رفتارهای خوب بیشتر نظرتان را جلب می کنند تا جیغ و فریاد و اعمال ناشایست.