پندانه

 پندانه


 بیکاری ممنوع

زن به مردی که بیکار است و برای تامین هزینه‌های زندگی هیچ تلاشی نمیکند احساس خوشایندی ندارد.

 بیکاری مرد به معنای نداشتن احساس مسئولیت برای اداره زندگی است که باعث کم شدن محبوبیت مرد و زمینه مشاجره می‌شود.

 تلاش مرد برای بیکار نبودن (ولو به نتیجه نرسد) برای زن خوشایند و قابل درک است.