پندانه

 پندانه


در پیوند ازدواج
قرار نیست دو نفر بهم برسن...
قراره دو نفر با هم بخدا برسن؛
همسر یعنی: همسفر تا بهشت.