زندگی یعنی

 زندگی یعنی


 نظر رهبرانقلاب درباره‌ی تناسب بین فعالیت‌های خانوادگی و اجتماعی زنان

 رهبرانقلاب:
در صدر اسلام، زن در میدان جنگ، علاوه بر بستن زخم مجروحان حتی گاهی با نقاب شمشیر هم میزد!
درعین‌حال در داخل خانه، فرزندان خود را هم در آغوش میگرفت، تربیت_اسلامی هم میکرد، حجاب خود را هم حفظ میکرد؛ چون اینها منافاتی با هم ندارد.
بعضی می گویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم.
بعضی می گویند چون خانه و شوهر و فرزند، اجازه نمیدهد فعالیت اجتماعی بکنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم.
هر دو غلط است. نه این را به خاطر آن، نه آن را به خاطر این، نباید از دست داد.