زندگی یعنی

 زندگی یعنی


آسان گرفتن در ازدواج یعنی،
معیارهایی که ربطی به خوش‌بختی و بدبختی ندارن، بذاریم کنار.

نه اینکه هر کسی رو که به دلمون نشست، سریع و راحت و بدون تفکر و تحقیق انتخاب کنیم.