تربیت فرزند

 تربیت فرزند


مامانتو بيشتر دوست داري يا باباتو؟

پدر يك نيمه از بدن رواني كودك است و مادر نيمه ديگر بدن رواني كودك. بدن رواني كودكمان را با اين سوالات دو پاره نكنيم. ترس از اجبار به انتخاب بين پدر و مادر، كودك را مضطرب خواهد كرد. اولين نياز روانی كودك امنيت و ارامش است.
هرگز حتی به شوخی اين سوال را نكنيد و اجازه ندهيد كسی فرزندتان را در چنين موقعيتی قرار دهد.