پندانه

 پندانه


""شیـوه‌های نادرسـت بیان احساسـات""

احساس خود را بصورت کلی و مبهم بیان می کنید،مثلا:
"تو هیچوقت به من توجه نمی کنی!"، "تو به من اهمیت نمی دهی!".

رفتار منفی همسرتان را طوری توصیف می کنید که گویی جزئی از شخصیت اوست، مثلا:
"تو خودخواهی!"، "تو بی مسئولیتی!".

برای توصیف رفتار همسرتان یک سری ویژگیهای منفی و توهین آمیز به او نسبت می‌دهید، مثلا:
"تو بی عرضه ای!"

چندین شکایت را با هم مطرح می‌کنید، مثلا:
"من از کارت، طرز لباس پوشیدنت، خانواده ات و... ناراحتم!".

شکایت های قدیمی را به شکایت فعلی اضافه می کنید تا آن را بزرگ کنید، مثلا:
"تو از اول آدم بی مسئولیتی بودی، یادت هست سر عقدمان فلان کار را کردی؟"