تاكيد فراوان اسلام بر حرمت شخصيت زن

 مقالات

حریم اول: اولين حریم مخصوص پروردگار است چرا كه ما بنده هستيم و او مالک و چون امانت هستيم هرگونه دخل و تصرفی بدون اذن پروردگار نداریم لذا باید جواز آن را قبلا از پروردگار بگيریم، یک وقت مالک چيزي هستيم و در آن دخل و تصرف می كنيم ولی یک وقت امانت دار هستيم لذا فردي نمی تواند بگوید من خودارضایی می كنم چون بدن خودمه، حرام است، پس اگر بر اساس شریعت عمل كنيم باید حریم شناس باشيم و حریم الهی را بدانيم، آقا دیگر نمی تواند بدون اذن پروردگار (و عدم فرایند ازدواج و قرائت خطبه عقد) به خانم بگوید خانم اجازه ميدهی دستت را بگيرم خانم هم بگوید خواهش می كنم، این حرام است حتی اگر با رضایت باشد ؛ این مسئله علاوه بر جسم در روح هم هست، ؛ این است كه از محضر پروردگار جواز لازم (و خطبه عقد) گرفته شود و صحيح خوانده شود
حریم دوم : خداوند چون بنده اش را خيلی دوست دارد به بنده اش گفت حریم بعدي را بهش حد می دهم اگر تو جواز دادي حلال می كنم، مثال: فردي موبایل بدون اجازه صاحبش برداشته و تماس گرفته شود ولو به قدر ضروري حرام است ولی اگر اجازه گرفته شود حلال است؛ پس لازم است اگر دختري می خواهد به عقد كسی درآید از مالک آن (پدر) اجازه گرفته شود و اگر پدر نيست طبق نظر شرع و قانون عمل شود.
حریم سوم: خداوند آنقدر بنده اش را دوست دارد گفت این حریم را تو بگذار سپس من حمایت می كنم، پروردگار عاشق را نگاه كنيد اگر كسی آمد حد الهی را شكست مثلا خودارضایی كرد و حرامی را انجام داد بعداً آمد و گفت خدایا نفهميدم من رو ببخش و توبه كردم، پروردگار رحمان رحيم می گوید قبول است و پاكت كردم این می شود حق الله ولی حق الناس راتا رضایت فرد را نگيري بخشيده نمی شود ، اگر یكی بخواهد در روابط دختر و پسر شرعی عمل كند باید این سه حریم را رعایت كند. لذا از همين جا می توانيم تشخيص دهيم مرد خوب كدام است؟ مرد خوب حریم شناس است چون او می خواهد بياید بعداً حریم تو را حفاظت كند حریم عاطفه، حریم بدن، حریم آرامش
جزوه درس خانواده و جمعیت صفحه 3
مدرس حسین جوادی