زندگی یعنی

 زندگی یعنی


رهبر انقلاب:

اختلاط دو جنس از نظر اسلام مطلوب نیست.

در جلسات رسمی اشکالی ندارد، اما در محیطهایی که اختلاط حدومرزی ندارد، این ضرر میزند، دلها را خراب میکند.