زندگی یعنی

 زندگی یعنی


""همسرتان را به راحتی ببخشید""

زن و شوهرهایی که به راحتی می توانند به خاطر مسائل کم اهمیت یکدیگر را ببخشند، رابطه عاطفی طولانی تر و قوی تری با هم دارند.