پندانه

 پندانه


آنچه بعد از مشاجر ه ها باید در نظر گرفت، زمان مناسب برای آشتی کردن است.

زن و شوهر ابتدا باید به خود اجازه دهند تا هیجانات شان فروکش کند.
زیرا وقتی در اوج هیجانات هستند، رابطه بین قشر عالی مغز با قسمت میانی مغز قطع می شود
که در این مواقع فرد رفتارهای بدون فکر از خود نشان میدهد...

در این اوقات هیچ کدام از زوج ها نباید به آشتی کردن رو آورند
بلکه باید به خود و همسرشان زمان دهند و خود را آرام کنند و بعد از فروکش کردن احساسات با در نظر گرفتن مواضع طرف مقابل،
مصالحه و مذاکره را آغاز کنند