تربیت فرزند

 تربیت فرزند


نوجوان دلسرد بدرفتاری می کند؛ اما نوجوان دلگرم، شهامت همکاری، آزمودن چیزهای نو و مسئولیت پذیری دارد

با ابراز عشق، تشویق کردن و گذراندن اوقات خوش با نوجوان، به او دلگرمی دهید
هرگز براي ختم دعوا هيچ كدام از فرزندانتان را قرباني نكنيد؛

"تو بزرگتري كوتاه بيا"
"تو كوچيكتري خجالت بكش"
"اون بچست نميفهمه تو بزرگ شدي"