نمک زندگی

 نمک زندگی


کارت عروسی قدیمی بسیار جالب
40 سال قبل (ایده از سریال بالاتر از خطر در آن زمان گرفته شده)