پندانه

 پندانهاحساس داشتنِ حامی ، خیلی واسه خانم ها لذت بخشه
این احساس را همیشه بهشون هدیه بدید.