تربیت فرزند

 تربیت فرزندوقتی فرزندتان کار اشتباهی انجام میدهد، به او بگویید به خاطر راستگویی اش،
در مجازات او تخفیف قائل می‌شوید به او یاد دهید که راستگویی در هر حال، بهتر از دروغگویی است،
حتی اگر عواقبی در پی داشته باشد.