زندگی یعنی

 زندگی یعنی


امام علی علیه السلام میفرمایند:

با ارحام ارتباط داشته باشید، هرچند آنها از شما بریده باشند.
وسائل الشیعه، ج 11، ص 175

امام صادق علیه السلام فرمودند؛

سه چیز از مکارم دنیا و آخرت است:
1ـ گذشت کنى از کسى که به تو ستم کرده است،
2ـ بپیوندى به کسى که از تو بریده است،
3ـ و بردبارى ورزى در وقتى که با تو به نادانى برخورد شود.
صول کافی، ج ۳، ص ۱۶۷

شخصى نزد رسول اللّه خدا صلى اللّه عليه و آله آمد و عرض كرد:
يارسول اللّه ! بستگانم بامن قطع رابطه كرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند آيا من هم با آنها قطع رابطه كنم؟
پيامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود:

با اين وضع خداوند نظر و رحمتش را از همه شما بر مى دارد.

آن مرد گفت : پس چه كنم؟
حضرت فرمود:
ايجاد رابطه كن با كسى كه با تو قطع رابطه كرده است و ببخش به كسى كه تو را محروم ساخته است و عفو كن كسى را كه به تو ظلم كرده است.
در اين صورت از سوى خداوند، پشتيبانى در برابر آنها خواهى داشت.

محجةالبیضاء. ج3. ص430